Kurs instruktora futsalu !


Informujemy, że AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie rozpoczął nabór na kurs instruktorów futsalu. Poniżej publikujemy treść zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

     Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha zawiadamia, że sprawdzian kwalifikacyjny na kurs instruktorów sportu-część specjalistyczna –piłka nożna halowa /futsal/–odbędzie się  dnia 26.03.2010 r. /piątek/ o godz. 16.00 hali sportowej (obiekty sportowe AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78.)

Zbiórka przy portierni Hali Gier Sportowych. Obowiązuje strój sportowy na hale .
Kierownik kursu mgr Leszek Bednarski

Sprawdzian kwalifikacyjny obejmować będzie zakres umiejętności techniczno-taktycznych piłki nożnej.
Po sprawdzianie odbędzie się zebranie organizacyjne (dla osób zakwalifikowanych) o godz. 17.30  w sali 210 na Hali Gier Sportowych.
Opłatę za sprawdzian kwalifikacyjny w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) należy wpłacić na konto Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr
al. Jana Pawła II 78
Bank PeKaO S.A. w Krakowie 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185 
tytułem: sprawdzian kwalifikacyjny na kurs instruktor sportu – piłka nożna halowa/futsal/ –40/2009/2010

Dowód wpłaty /15,00 zł/ należy okazać przed sprawdzianem kwalifikacyjnym Na tej podstawie osoby zainteresowane zostaną dopuszczone do sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2010 r. do Studium Doskonalenia i Kształcenia  Kadr AWF Kraków  pok. 514 główny budynek Uczelni

1.    druk zgłoszenia typu A na kurs (do pobrania: www.awf.krakow.pl/studium.html)
2.    dokument potwierdzający wykształcenie – min. świadectwo ukończenia szkoły średniej – ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem
3.    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas sprawdzianu kwalifikacyjnego i  kursu
4.    książeczka zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza profilaktyka lub sportowego /karta zdrowia/
5.    zdjęcie (szt.2)  – wymiar: 3,5 cm  x 4,5 cm.
6.    kserokopia dowodu osobistego
7.    opłata rekrutacyjna  – w wysokości 50,00 zł (bezzwrotna, płatna na konto j.w .- po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego).

DOKUMENTY NIE POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM NIE BĘDĄ RESPEKTOWANE!

Odpłatność za kurs instruktor sportu – piłka nożna halowa /futsal część specjalistyczna- / zostanie podana na zebraniu organizacyjnym – uzależniona jest od ostatecznej liczby uczestników– płatna w 2-ch ratach.
Orientacyjny  koszt ok. 985,00 złotych / słownie: dziewięćset osiemdziesiąt  pięć złotych /+ 50,00 złotych opłata rekrutacyjna

UWAGA!   Aby uzyskać legitymację instruktora sportu w zakresie piłki nożnej halowej/futsal/należy ukończyć:

1.   kurs instruktorów  sportu- część ogólna (zwolnieni są absolwenci  kierunku : wychowanie fizyczne – studia magisterskie lub osoby posiadające   uprawnienia instruktora sportu w innej dyscyplinie sportu)

2.    kurs instruktorów sportu– piłka nożna  halowa /futsal/ część specjalistyczna

Uwaga! Osoby, które nie ukończyły do chwili obecnej (marzec 2010) kursu  instruktora sportu– część ogólna są  zobligowane do jego odbycia w AWF Kraków.
Proszę o składanie pocztą, bądź osobiście do SDiKK wymaganych dokumentów  /pkt.1,2,5,6/.
Po informacji o rozpoczęciu kursu /pkt.3/  na kurs części ogólnej instruktora sportu .
O terminie kursu zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem.
Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF pok. 514 tel. 683-14-46.
Po zakończeniu kursu cz. ogólnej i specjalistycznej należy złożyć do SDiKK wniosek o wydanie legitymacji instruktorskiej + opłata za legitymację 11,00 złotych.

źródło: 40minut.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *